Privacy Policy

Inleiding

Vooropgesteld. Eric Konings Fotografie respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Eric Konings Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Eric Konings Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkene dienaangaande kunnen uitoefenen.

Eric Konings Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:Eric Konings Fotografie V.O.F | Boomdijk 7 | 4471 AZ Wolphaartsdijk | www.erickonings.nl | in********@er*********.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
 • voornamen
 • achternamen
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • klantnummer
 • factuurnummer

Eric Konings Fotografie verwerkt naast de bovenstaande persoonsgegevens in het kader van de verschillende bedrijfsonderdelen de volgende persoonsgegevens:

Bedrijfsfotografie
 • bedrijfsnaam
 • website
 • KvK nummer
Bruidsfotografie
 • trouwdatum
 • trouw locatie
Verwerkingsovereenkomst schoolfotografie

Er wordt met scholen naast een samenwerkingsovereenkomst ook een specifieke verwerkingsovereenkomst schoolfotografie afgesloten. Daarin worden specifieke afspraken gemaakt.

Verwerkingsgrond

Eric Konings Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Eric Konings Fotografie met betrokkene heeft gesloten.
 • Bij de verwerking van schoolfoto’s, waarbij betreffende school/instelling een samenwerkings -en verwerkingsovereenkomst met ons heeft;
 • Eric Konings Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
 • Een gerechtvaardigd belang van Eric Konings Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Eric Konings Fotografie aan betrokkene.
Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • Facturatie;
 • Bestellen/bekijken van school en portretfoto’s;
 • Leveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten;
 • Informatie over wijzigen producten en diensten;
 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;
 • Telefonisch contact, e-mail contact;
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen.
Geautomatiseerde verwerkingen

Voor de (werking van de) website wordt gebruik gemaakt van diensten en plug-ins van derden. De informatie hieronder gaat over de diensten waar Eric Konings Fotografie gebruik van maakt en wat er mogelijk met de verworven informatie gedaan wordt.

Nieuwsbrief

We sturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent of omdat u zich daar zelf voor heeft ingeschreven. Hiervoor gebruiken wij de MailPoet plug-in binnen WordPress. Onze website is op basis van WordPress gemaakt. Als u zich op de website van Eric Konings Fotografie hiervoor inschrijft, worden voornaam, achternaam en e-mailadres opgeslagen op servers van onze hosting provider Web-Oké. We verwerken uw e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. Dit gebeurt op grond van uw toestemming. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven.

Uw gegevens

Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw gegeven niet direct verwijderd. De status wordt aangepast van ingeschreven naar uitgeschreven. Wilt u dat wij uw gegevens definitief verwijderen, dan kunt daar per e-mail een verzoek voor doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eric Konings Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eric Konings Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Eric Konings Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Eric Konings Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • Marketingdoeleinden: zolang als noodzakelijk
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: totdat u zich uitschrijft
 • Telefonisch contact: zolang als noodzakelijk
 • Informeren over wijzigingen van diensten: zolang als noodzakelijk
 • Schoolfoto’s – foto’s van de kinderen: maximaal 1 jaar op systemen van derden (Oypo en Google) na oplevering
 • Schoolfoto’s – leerlingenlijsten: worden direct verwijderd na oplevering
 • Schoolfoto’s – inloginformatie ouders; maximaal 1 jaar op de systemen van derden (Google)

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Eric Konings Fotografie of door een “”uitschrijf link”” of door middel van telefoon of e-mail. Eric Konings Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies

Eric Konings Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Eric Konings Fotografie gebruikt vooralsnog Google Analytics om uw surfgedrag te analyseren. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Deze informatie is niet tot personen terug te herleiden.

Bewaartermijn foto bestanden

Alle door Eric Konings Fotografie gemaakte en ruwe en bewerkte foto bestanden worden niet langer dan een half jaar na oplevering bewaard. Dit gebeurd in de Google Cloud. Als je fotobestanden gekocht hebt en daarna hebt gedownload op je eigen opslagmedium dan is dat je back-up van de foto’s. Zorg ervoor dat je ze niet kwijt raakt.

Heb je foto bestanden geleverd gekregen op een USB stick (bruidfotografie) dan adviseren we je om zelf daarvan een goede back-up te maken door ze bijvoorbeeld als kopie in een opslag cloud te bewaren. Nadat de bewaartermijn verstreken is het niet meer mogelijk en kopie te leveren.

Data beveiliging

Eric Konings Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Eric Konings Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Eric Konings Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Eric Konings Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Eric Konings Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Eric Konings Fotografie via in********@er*********.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Eric Konings Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. Versie: 2021